Les Illes Balears fan una passa endavant per facilitar la iniciativa popular en l’àmbit municipal

La modificació de la Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local també facilitarà la participació ciutadana i l'ús de mitjans audiovisuals per a l'enregistrament i difusió dels actes públics

630
Parlament de les Illes Balears
Publicidad

 

El proper dimarts en la sessió plenària extraordinària del Parlament de les Illes Balears,
es sotmetrà a votació l’aprovació de la modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre Municipal i de Règim Local promoguda per Més per Mallorca i Més per Menorca, que incorporarà noves mesures destinades a facilitar la participació ciutadana.

La modificació d’aquesta llei preveu alguns canvis substancials, que ja han estat incorporats en el transcurs de la seva tramitació en ponència, i que afecten a aspectes
importants com ara la introducció de la iniciativa popular.

Publicidad

Aquest tipus d’iniciativa es refereix a propostes d’acord circumscrites únicament a assumptes de competència municipal i de caràcter local que siguin d’especial importància per als interessos del veïnatge.

A partir de l’aprovació de la nova norma en el cas de Formentera es requeriran 643 veïns
o veïnes signants amb dret a sufragi actiu en les eleccions municipals, prenent en consideració les dades del padró de l’any 2016.

Aquest és el resultat de l’aplicació del còmput de firmes previst al nou article 122 bis de
la llei i establirà una part fixa mínima de 500 habitants més el 2% dels que excedeixin els
5.000 en municipis d’entre 5.000 i 100.000 habitants per fer viables les propostes.

La seva tramitació requerirà d’un informe previ del secretari o secretària de l’ens local i
també d’un informe de la intervenció quan la iniciativa afecti drets i obligacions de
contingut econòmic de la corporació. A més, en tots els casos s’hauran de sotmetre a
debat i votació del Ple de la corporació sense perjudici que siguin resoltes per l’òrgan
competent de la matèria.

Segons explica Sílvia Tur, “des de Formentera es donarà total suport a aquest canvi
perquè donarà més eines a la ciutadania per exercir la democràcia directa”, i anuncia
que “és molt important que aquesta mesura vengui acompanyada de nous instruments
legislatius com la Llei de Consultes de les Illes Balears que es preveu tramitar aquest
any”.

Una altra de les novetats importants en la Llei serà el fet que les sessions públiques
podran ser enregistrades per mitjans audiovisuals pel públic assistent, els mitjans de
comunicació o els mateixos particiapants.

Fins ara, la norma preveu que “les sessions del ple de les corporacions locals són
públiques tret dels casos legalment establerts, i hi poden tenir accés els mitjans de
comunicació per a l’exercici de la seva funció, en les condicions que fixi el reglament
orgànic o si no n’hi ha, la batlia”; però aquesta no preveu explícitament en quins casos
es pot fer difusió de l’acte a través de les xarxes.

Consell Insular de Formentera

En aquest sentit, el Consell de Formentera es va avançar a aquesta disposició l’any 2010 quan va aprovar el seu reglament orgànic que, en relació a l’assistència pública (article 55.3), estableix que “per ampliar la difusió del desenvolupament de les sessions poden utilitzar-se sistemes de megafonia, circuits de televisió, ràdio o xarxes de comunicació com internet”.

Per altra banda, també s’hi ha incorporat la demanda de Formentera que demanava que “la informació i el règim de publicitat de les sessions públiques s’ha de proporcionar per via de mitjans i formats accessibles”, introduint allò que preveu la normativa estatal sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb diversitat funcional a les tecnologíes, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans e comunicació social”.

Finalment, una de les qüestions que també es debatrà el proper dimarts és l’obligació de
l’enregistrament de videoactes per part de les corporacions locals. En aquest sentit existeix un acord ampli respecte de la conveniència de fer-ho però queda pendent el debat referent
a la seva aplicació a cada municipi que podria condicionar-se en funció del seu nombre
d’habitants”.

Publicidad