ENGANYAT(S) I DECEBUT, article d’opinió de Joan Torres Mayans

1495
Control de vehículos / foto de archivo
Publicidad

A la zona blava d’estacionament regulat dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina, la màquina expenedora et dona l’opció «VOL TIQUET?» i apareix el missatge «Introduint la matrícula, no necessita posat el tiquet darrere els parabrises». Aquesta opció és molt còmoda per a l’usuari i jo mateix l’he estat emprant fins ara, s’ha publicitat i recomanat «APARCA SENSE PAPER I CUIDA EL MEDI AMBIENT» des de la Conselleria de Mobilitat; però a l’ordenança reguladora d’aquest servei (BOIB núm. 87 de 14 de juliol de 2018) hi trobem el següent:
– Article 28 «Condiciones del estacionamiento regulado en zona azul» punt 7 «En el momento de estacionar, la persona conductora se proveerá de un ticket de estacionamiento regulado. Para su adquisición dispondrá de dos posibilidades :
— Adquisición del ticket de estacionamiento regulado a un expendedor de tickets. El ticket deberá ser colocado en la parte interior del parabrisas del vehículo, fijándose convenientemente para evitar su caída y de forma que resulte perfectamente visible desde el exterior.
— Adquisición de un ticket de estacionamiento regulado electrónico a través de la aplicación
móvil.»
– Article 33 «Infracciones» punt 1 «Son infracciones LEVES las siguientes conductas :
— 1.1 Estacionar el vehículo en una zona habilitada para el estacionamiento regulado, sin colocar el ticket que lo autoriza,
— 1.2 Estacionar el vehículo en una zona habilitada para el estacionamiento regulado, sin colocar el tiquet que lo autoriza de forma visible en el interior del vehículo.»
– Article 35 «Sanciones» punt 1 «Las infracciones tipificadas como leves en el artículo 33, serán sancionadas con una multa de noventa (90) euros.»

En el meu cas, en data 03/11/2021, vaig ser multat estant estacionat a la zona blava de l’avinguda Vuit d’Agost de Sant Francesc, sent el FET DENUNCIAT «Estacionar en zona d’estacionament regulat sense col·locar el tiquet que l’autoritza» i el PRECEPTE INFRINGIT «ARTICLE 40-1-lL (SER-Ordenança del servei d’Estacionament Regulat)», que per cert no figura a l’ordenança vigent (BOIB 87 de 14 de juliol de 2018).

Al dia següent, vaig anar a la Conselleria de Mobilitat per intentar aclarir el tema i després de parlar amb la persona que em va atendre, em va dir que ells recomanaven sempre treure el tiquet en paper, i que pagués (amb la reducció quedaria en 45 euros) i reclamés tenint en compte que si no s’atenia, hauria de pagar la totalitat de la multa (90 euros).

Publicidad

Després d’efectuar el pagament al caixer de l’oficina bancaria per un import de 45 euros, vaig demanar cita a l’OAC donant entrada a la reclamació demanant la devolució de l’import satisfet de la multa i l’arxivament de la denúncia per defecte de forma atenent que l’article al qual es fa referència en el PRECEPTE INFRINGIT (40-1-L1) no figura en l’ordenança vigent.

La meva sorpresa va ser quan tornant a mirar l’ordenança vaig llegir, una part que no havia vist, que l’article 37 «Reducción del importe de las sanciones» establia al punt 1 «Este pago voluntario dará por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:
— La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fueran formuladas se considerarán como no presentadas.
— La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día que se realice el pago.»

Record que a l’època de José L. Núñez com a president del FC Barcelona se li atribuïa la frase, amb aquella peculiar manera de dir les coses, «Al soci no se’l pot enganyar!». Al resident de Formentera, usuari del servei d’estacionament regulat, sembla que sí que se’l pot enganyar, m’ho han demostrat els fets i això m’ha decebut, m’ha decebut molt.

Es Caló, a 15 de novembre de 2021
Joan Torres Mayans

Publicidad